Co znaczy pojęcie „dobro dziecka”?

„Słyszałem, że w postępowaniu rozwodowym sąd bierze pod uwagę dobro dziecka. Co mam rozumieć pod tym pojęciem ?”

Stosownie do treści art. 56 § 2 mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. We wskazanym artykule pojęcie dobro dziecka występuje więc jako przesłanka materialnoprawna, tj. negatywna przesłanka rozwodowa w art. 56 § 2 k.r.o.

Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa „Państwo i społeczeństwo jest zainteresowane w utrzymaniu trwałości związku małżeńskiego, zwłaszcza gdy pochodzą z niego dzieci. W trwałym bowiem i harmonijnym małżeństwie istnieją największe szanse prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży, rozwijania ich uzdolnień, kształtowania charakterów i przygotowania do pracy dla dobra społeczeństwa. (…)” (zalecenia kierunkowe SN z 1976 r., teza IV, ust. 1).

Pojęcie „dobro dziecka”, jakim posługuje się kodeks rodzinny i opiekuńczy, nie ma definicji ustawowej. Pojęcie to należy zatem interpretować w taki sposób, aby przystosować je do potrzeb życiowych. Stanowisko doktryny jest jednoznaczne w kwestii, że stosowanie norm prawnych przez sądy musi uwzględniać preferencyjne traktowanie dobra dziecka. Zalecenie to jest zgodne z dotychczasowym stanowiskiem orzecznictwa sądowego, które przyjmowało, że nakaz ochrony dobra dziecka ma walor ogólny, jako normatywnie pojęta zasada prawa rodzinnego (por. uzasadnienie cyt. uchwały SN III CZP 48/92). Przy czym niezbędne jest w każdej sprawie rozwodowej małżonków mających małoletnie dzieci wnikliwe badanie kwestii dobra dziecka i wyjaśnianie go za pomocą odpowiednich dowodów. (wytyczne SN z 1968 r. teza III oraz zalecenia kierunkowe SN z 1976 r. teza VII).

W dodatku przy ocenie, czy dobro dziecka sprzeciwia się rozwodowi, należy mieć na uwadze jego wiek.

Należy podkreślić, iż stanowisko małżonka wyrażające się poprzez chęć rozwiązania małżeństwa nie może przesądzić orzeczenia Sądu w tej kwestii. Występujący z pozwem o rozwód małżonek musi być świadom, iż pełnomocnik strony przeciwnej (np. radca prawny) w uzasadnionych przypadkach podniesie kwestię niedopuszczalności orzeczenia rozwodu z uwagi na dobro małoletniego dziecka.

Przydatne podstawy prawne

Art. 56 §2 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , , , ,