Kiedy żona może dostać alimenty dla siebie?

„Słyszałam, że oprócz alimentów na dziecko, sąd może również orzec alimenty na żonę. Czy konieczne jest do tego orzeczenie rozwodu?”

W tym pytaniu kryją się dwa problemy. Pierwszym z nich to możliwość orzeczenia alimentów na rzecz małżonka. Otóż prócz obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, w pewnych wypadkach istnieje również obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka.

Istnieje on mianowicie, kiedy małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, znajduje się w niedostatku. Może on żądać od byłego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Nawet jednak gdy rozwódka lub rozwodnik nie znajduje się w niedostatku, a druga strona została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia, a także rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na jego żądanie może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego.

Drugim elementem postawionego wyżej pytania jest orzeczenie alimentów bez rozwodu. Na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, a dziecko może wytoczyć powództwo o alimenty niezależnie od tego czy jego rodzice pozostają w związku małżeńskim.

Niezależnie od tego, kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż każdy z małżonków zobowiązany jest przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Chodzi tu także o potrzeby materialne, takie jak łożenie pieniędzy na prowadzenie gospodarstwa domowego, utrzymanie członków rodziny. Dochodzenie powyższych roszczeń odbywa się w drodze procesu, tak jak dochodzenie roszczeń alimentacyjnych.

Powództwo takie może zostać wytoczone bez względu na to czy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, a na jego podstawie może zostać zasądzone świadczenie określonych rzeczy lub, jak to ma najczęściej miejsce, świadczenie pieniężne w określonej kwocie bądź w ułamkowej części zarobków zobowiązanego.

Warto również wspomnieć, iż w razie niespełniania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny przez męża (odpowiednio żonę) można zamiennie domagać się orzeczenia ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Przydatne podstawy prawne
• Art. 27, art. 28, art. 128, oraz art. 133 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , , , ,