Zmiany w procesie i stosunkach cywilnoprawnych

7 września 2015 roku została uchwalona nowelizacja kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego, która wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki i ma na celu stworzenie sprawnego i zinformatyzowanego systemu procedowania.

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego od września 2016 roku umożliwione zostanie w szerszym zakresie m.in.: złożenie pozwu i innych pism procesowych za pomocą tzw. elektronicznego biura podawczego (dotyczy to także postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika).

Skorzystanie z takiej możliwości będzie wymagało od zainteresowanego złożenia deklaracji dotyczącej składania pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od osoby, która zdecyduje się na elektroniczny kontakt z sądem ustawa wymaga konsekwencji, bowiem po dokonaniu wyboru złożenie pisma w formie tradycyjnej będzie bezskuteczne, o czym sąd jest zobowiązany pouczyć stronę. Nowela przewiduje jednak możliwość rezygnacji z korzystania z tej formy kontaktu z sądem.

Innym novum wykorzystującym rozwój techniczny ma być możliwość przeprowadzenia posiedzenia przy użyciu urządzeń umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość. Uczestnicy postępowania będą mogli wziąć udział w rozprawie przebywając w budynku innego sądu i dokonywać w nim czynności procesowych, zaś przebieg ich będzie transmitowany.

W ustawie nowelizującej są także przewidziane rozwiązania mające zapobiegać przewłokom w działaniu samych instytucji m.in. w postaci obowiązku elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Rozszerzono także kompetencje referendarzy sądowych w zakresie postępowań upominawczych i egzekucyjnych, co także ma szansę usprawnić postępowanie.

Kolejną zmianą, która ma na celu przyspieszenie procesu będzie możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, gdy wynik jest oczywisty tj. gdy uznano powództwo lub gdy sąd uzna – mając na uwadze całokształt twierdzeń i dowodów – przeprowadzenie rozprawy za zbędne.

Niemniej istotną nowością, będącą odpowiedzią na potrzeby praktyki, jest zrównanie oświadczenia woli złożonego w formie elektronicznej z oświadczeniem w formie pisemnej, a także wprowadzenie nowej formy – dokumentowej. Ta ostatnia jest również przejawem odformalizowania w stosunkach cywilnoprawnych – w odróżnieniu do formy pisemnej do jej ważności nie będzie konieczne złożenie własnoręcznego podpisu. Pisma prywatne funkcjonujące w obrocie będą zatem prawnie usankcjonowane.

Podsumowując, powyższe zmiany mają przyczynić się do przyspieszenia pracy sądów i organów wymiaru sprawiedliwości oraz do jeszcze większej liberalizacji stosunków cywilnoprawnych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 7 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1311)

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , , , , ,