3. Podział majątku

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jak wynika zatem z powyższego możliwym jest złożenie wniosku o podziała majątku wspólnego małżonków w sprawie, w której żądamy orzeczenia rozwodu. Niemniej jednak jest to fakultatywna treść wyroku orzekającego rozwód, a warunkiem rozstrzygnięcia w procesie rozwodowym o podziale majątku wspólnego jest:

a) złożenie wniosku jednego z małżonków o podział majątku;

b) warunek, że przeprowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego nie spowoduje nadmiernej zwłoki w sprawie o rozwód.

Ocena, czy przeprowadzenie podziału majątku wspólnego w procesie o rozwód nie spowoduje nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy, należy wyłącznie do sądu. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego zaangażowania i odrębnej analizy. Można byłoby jednak uznać, że nadmiernej zwłoki w prowadzonym postępowaniu o rozwód nie spowoduje z pewnością sytuacja, w której małżonkowie są zgodni, co do podziału majątku wspólnego i rozdysponowania poszczególnymi składnikami majątkowymi, a tak naprawdę wniosek o podział majątku jednego z małżonków złożony w sprawie o rozwód stanowi jedynie czystą formalność. Orzeczenie o podziale majątku w wyroku rozwodowym jest również możliwe wtedy, kiedy między małżonkami nie tylko nie ma sporu co do podziału tego majątku i jego składu, ale również wtedy, kiedy wyjaśnienie spornych okoliczności między małżonkami wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym zakresie zarówno przedmiotowym jak i czasowym i nie jest dla sądu absorbujące.

Jeżeli jednak sąd uzna, że przeprowadzenie podziału majątku wspólnego stron spowodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu, było skomplikowane dowodowe, a przede wszystkim uwidaczniało konflikt pomiędzy stronami pozostawi wniosek o podział majątku stron bez rozpoznania wydając w tym zakresie odrębne postanowienie w toku procesu lub zamieszczając je w sentencji wyroku rozwodowego.

Należy pamiętać, że wniosek o podział majątku może zostać złożony zarówno w samym pozwie o rozwód, w odpowiedzi na pozew o rozwód, w kolejnym piśmie procesowym lub nawet ustnie na rozprawie.

Jeżeli sprawa o podział majątku nie może zostać rozpoznana w procesie rozwodowym należy złożyć odrębny i niezależny wniosek o podział majątku wspólnego stron.

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , , , , , ,