10. Alimenty dla małżonka

Orzekanie o zakresie alimentw dla małżonka rozwiedzionego stanowi fakultatywną część wyroku rozwodowego. Orzeczenie w tym zakresie może bowiem nastąpić wyłącznie na wniosek i żądanie drugiego małżonka.

Obowiązek alimentacyjny jednego współmałżonka w stosunku do drugiego zachodzi, gdy spełnione są określone w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy przesłanki. Alimentowanie współmałżonka uzależnione jest m.in. od orzeczenia o winie rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozwód może być bowiem bez orzeczenia o winie stron lub z wyłącznej winy jednego z małżonków lub obojga.

a) brak wyłącznej winy w rozpadzie małżeństwa stron

Jeżeli małżonek rozwiedziony, nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

b) wyłączna wina jednego z małżonków w rozpadzie małżeństwa stron

Jeżeli zaś jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Należy pamiętać, że obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Poza tymi przesłanki obowiązek alimentacyjny wygasa również w razie śmierci zobowiązanego małżonka i nie przechodzi na jego spadkobierców.

Jak wynika zatem z powyższego wina w rozkładzie małżeństwa stron ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku alimentacyjnego. Małżonek wyłącznie winny zobowiązany jest bowiem do dostarczania środków utrzymania małżonkowi niewinnemu nawet wtedy, kiedy ten nie znajduje się w niedostatku. Wystarczy, że jego sytuacja materialna w związku z rozwodem pogorszyła się.

Roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem 3 lat. Przedawnieniu jednak ulegają tylko świadczenia o roszczenia alimentacyjne, a nie prawo do dostarczania środków utrzymania, o którym stanowi art. 60 k.r.o. wskazany powyżej.

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , , , , , , ,