6. Opieka nad dziećmi

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd w wyroku rozwodowym w zakresie władzy rodzicielskiej może:

a) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka;

b) pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

c) w wyroku orzekającym rozwód sąd może również orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub jej zawieszeniu w stosunku do jednego z rodziców lub ich obojga;

Jak wynika zatem z powyższego zasadą jest przyznanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiemu z nich. Jeżeli jednak rodzice na zgodny i wspólny wniosek sporządzą porozumienie wychowawcze, będą ze sobą współpracować, a przede wszystkim porozumienie to oraz działanie rodziców będzie zgodne z dobrem dziecka wówczas sąd może pozostawić władzę obojgu rodzicom, nie ograniczając jej żadnemu z rodziców. W porozumieniu tym winno się określić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem i ustalić kontakty, tak aby chronione i zawsze najważniejsze było dobro dziecko. Władza rodzicielska obejmuje bowiem w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Niezależnie jednak od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty te, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą polegać w szczególności na:

a) przebywaniu z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu);

b) bezpośrednim porozumiewaniu się;

d) korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sposób kontaktów zostanie ustalony i wskazany albo w przedłożonym zgodnie przez małżonków porozumieniu albo zostanie wskazany w sentencji orzeczenia przez sąd w procesie rozwodowym na podstawie przeprowadzonych dowodów.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku kontaktów.

Ponadto zasadą jest, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro wymaga innego rozstrzygnięcia. Wspólne życie i wychowywanie rodzeństwa sprzyja bowiem budowaniu między nimi więzi rodzinnej, miłości oraz okazywaniu wzajemnej pomocy i wsparcia.

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , ,