2. Rozwód – w którym sądzie?

  1. Właściwość rzeczowa

Sądem właściwym rzeczowo w sprawie o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy.

  1. Właściwość miejscowa

Jeżeli natomiast chodzi o właściwość miejscową to powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się w pierwszej kolejności wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu (1). Chodzi tu o ostatnie miejsce zamieszkania każdego z małżonków, a nie o ich ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jeżeli jedno z małżonków zamieszkuje nadal w okręgu tego sądu, choćby nie w tej samej miejscowości, w której strony zamieszkiwały wspólnie to i tak nadal właściwym jest Sąd miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków.

Jeżeli jednak okazały by się, że wyznaczenie właściwości sądu w powyższy sposób nie jest możliwe, bowiem np. małżonkowie zamieszkują już lub przebywają w zupełnie różnych miejscach (poza wspólnym okręgiem sądu) aniżeli w tej, w której zamieszkiwali wspólnie jako małżonkowie wówczas właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej (2).

Jeżeli i w ten sposób wyznaczenie właściwości sądu nie jest możliwe, właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda (3).

Należy pamiętać, że właściwość sądu w sprawach małżeńskich jest właściwością wyłączną co oznacza, że nie może być ustalona w żaden inny sposób od tego, który wskazany został powyżej. Istotne jest również zachowanie kolejności poczynając od sądu miejsca ostatniego wspólnego zamieszkiwania małżonków, a razie braku tej podstawy właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a dopiero na końcu miejsca zamieszkania powoda.

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , , , ,