Co oznacza pojęcie „trwały i zupełny rozkład pożycia”?

„Co to jest trwały i zupełny rozkład pożycia ?”

Jak wynika z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód jeżeli między małżonkami wstąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Wyrażenie „trwały i zupełny rozkład pożycia” może powodować pewne trudności interpretacyjne, jako że jest to pojęcie nie zdefiniowane przez przepisy prawa. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy wyrażone w doktrynie rozwiewają jednak wątpliwości każąc przyjąć, że pod pojęciem wspólnego pożycia należy rozumieć ogół więzi gospodarczych, fizycznych i duchowych łączących małżonków. Innymi słowy, przyjmuje się, że wspólne pożycie oznacza nie tylko prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, czy też współżycie fizyczne, ale także pozytywne więzi natury psychicznej oparte na wzajemnym zaufaniu szacunku i miłości.

Warto podkreślić, iż pomimo zerwania jednego ze elementów wspólnoty łączącej małżonków (więzi gospodarcze, fizyczne, duchowe), nadal można mówić o istnieniu pożycia między partnerami. Przykładowo brak więzi gospodarczej może być związany z praca małżonków w odległych miejscach, lub chwilowym brakiem wspólnego mieszkania. Podobnie brak więzi fizycznych może być wywołany chorobą jednego z małżonków.

Przyczyn rozkładu wspólnego pożycia może być wiele. W tym miejscu można tylko przykładowo wymienić: alkoholizm, narkomania, agresja, groźby pod adresem drugiego małżonka, zdrada, zły stosunek do dzieci (zawinione przyczyny), choroba psychiczna, znaczna różnica charakterów (niezawinione przyczyny), bezpłodność, brak zgody co do sposobu wychowania dzieci, zasadnicza różnica światopoglądowa (w zależności od okoliczności mogą to być przyczyny zawinione lub niezawinione)

W przeciwieństwie do przesłanek określających możliwość orzeczenia separacji, w przypadku rozwodu niezbędne jest stwierdzenie nie tylko zupełności rozkładu pożycia ale także jego trwałości. Powszechnie przyjmuje się że rozkład jest zupełny gdy między małżonkami występują wrogie relacje lub niechęć do siebie. Natomiast o trwałości rozkładu można mówić gdy biorąc pod uwagę wszystkie elementy danej sprawy, zgodnie z wiedzą i życiowym doświadczeniem należy przyjąć, że przywrócenie wspólnego pożycia nie jest możliwe. W takiej sytuacji, jeśli nie zachodzą przesłanki negatywne sąd orzeknie rozwód.

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , , , ,