Zmiany w orzekaniu o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem – nowelizacja

Dnia 29 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy zmieniająca m. in. sposób rozstrzygania Sądu w zakresie władzy rodzicielskiej i o kontaktach z dzieckiem. Zmiany dotyczą nie tylko rozstrzygnięć sądu podczas postępowania rozwodowego (art. 58 k.r.o.), ale również sytuacji, w której rodzicie żyją w rozłączeniu (art. 107 k.r.o.).

W poprzednim stanie prawnym rodzice, którzy chcieli pozostawienia wspólnej władzy rodzicielskiej musieli złożyć w tym zakresie zgodny wniosek i przedłożyć porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd uwzględniał porozumienie tylko wtedy, gdy było zgodne z dobrem dziecka, a nadto Sąd doszedł do przekonania, że strony będą współdziałać dla dobra i w sprawach dziecka. W przeciwnym razie, a więc m.in. w braku ww. porozumienia Sąd powierzał wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Nowelizacja wprowadziła zaś regułę, zgodnie z którą, aby władza rodzicielska przysługiwała obojgu rodzicom bez ograniczenia, nie muszą przedstawiać w tym zakresie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd uwzględniając bowiem prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Nadal oczywiście mogą wystąpić sytuacje, w których Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, ale tylko wtedy jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Niemniej jednak zgodnie z obowiązującą regulacją nie trzeba będzie ograniczać władzy rodzicielskiej, nawet jeśli rodzice nie osiągną w tej kwestii porozumienia, zatem w pierwszej kolejności sąd przyznaje władzę rodzicielską obojgu rodzicom, oceniając oczywiście czy takie rozwiązanie jest zgodne z dobrem dziecka. Sąd nie jest jednak zobligowany, mimo braku porozumienia, do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, tak jak było to w poprzednim stanie prawnym.

Ponadto wspomniana nowelizacja znosi nałożony dotychczas na Sąd obowiązek rozstrzygania o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jednakże taka możliwość istnieje tylko wtedy, kiedy stroną złożą w tym zakresie zgodny wniosek. Wówczas Sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, pozostawiając rodzicom dziecka dowolność i swobodę w kształtowaniu i ustalaniu tych kontaktów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.).

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , ,